Ūkinių gyvūnų registravimas

Ūkinių gyvūnų registravimas

Ūkinių gyvūnų registravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvoje galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų laikymo vietų registravimas yra privalomas. Taip pat laikomų galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklinių šeimos ūkinių gyvūnų registravimas.  Ausų įsagai su individualiais numeriais ir registravimas gyvūnų apskaitos žurnaluose ir Ūkinių gyvūnų registre yra privalomi.

Kitų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir jose laikomų ūkinių gyvūnų registravimas privalomas.  Net jeigu dėl šių ūkinių gyvūnų, jų laikytojai siekia valstybės paramos.

Iš vienos gyvūnų laikymo vietos perkelti į kitą, galima tik paženklintus ir registruotus galvijus: kiaules, avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus.

Ūkiniai gyvūnai ženklinami siekiant užtikrinti užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų prevenciją, ligų kontrolę, kad būtų galima atsekti ligos šaltinį bei kontaktus su kitais ūkiniais gyvūnais.

Taip pat siekiant užtikrinti tiesioginių išmokų administravimą ūkinių gyvūnų laikytojams.

Galvijus privalu paženklinti ausų įsagais per 7 kalendorines dienas nuo atvedimo.

Apie galvijo paženklinimą, perkėlimą, kaitą (prieauglio atsivedimą, gaišimą, paskerdimą).  Būtina eikia pranešti Ūkinių gyvūnų registrui per 7 kalendorines dienas, užpildant atitinkamą formą.

Visi atvežimai, išvežimai, kaitos duomenys turi būti įrašyti gyvūnų apskaitos žurnale.

Bizonų prieauglį būtina paženklinti per 9 mėn. nuo atvedimo. Bet ne vėliau kaip po atjunkymo ir (arba) ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

Avis ir ožkas laikytojai privalo paženklinti per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Siekiantys valstybės paramos avių laikytojai privalo paženklinti savo laikomas avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo. Avių ir ožkų laikytojai privalo pildyti gyvūnų apskaitos žurnalą, pranešti Ūkinių gyvūnų registrui apie avių, ožkų perkėlimą ir kaitą. Į ES šalis perkeliamoms avims ir ožkoms į vieną ausį įsegamas paprastas įsagas, o kitą – įsagas su mikroschema.

Kiaulės ženklinamos ir registruojamos bandos numeriais prieš perkeliant iš laikymo vietos.

Kiaulių laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privalo pateikti VMVT teritoriniam skyriui duomenis.

Apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą.

Arklinių šeimos gyvūnai ženklinami mikroschemomis ir turi būti registruojami Ūkinių gyvūnų registre.

Arklio savininkas privalo kreiptis dėl arklio paso išdavimo pagal Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisykles. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.597ADBA034E7?faces-redirect=true )

Pamestų ausų įsagų atgaminimas

Pametęs ausies įsagą, gyvulys turi būti perženklintas identišku pamestajam įsagu.

Ūkiniam gyvūnui pametus ausies (-ų) įsagą (-us) arba ausies (-ų) įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas teritorinėje VMVT užpildo GŽ-3 formą (http://www.vic.lt/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/18_Isagu_uzsakymo_lapas_20160428.pdf ).

Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti pažymėtos papildomos žymės romėnišku skaičiumi I. Antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.

Panašūs įrašai